I N S C R I P C I O N S

Reglament

L'organització eludeix tota responsabilitat respecte a perjudicis que es puguin ocasionar als participants i/o  a terceres persones.
És obligatori l'ús del casc.
L'informació bàsica de cadascun dels participants es registraran a Manjisoft i s'intercambiarà entre BTTNET.
En el cas de puntuar a la Xallenger, disposa de 10 dies desprès de la marxa , per alertar de l´ error o fer les reclamacions pertinents.
Passat aquest temps, en cas de detectar anomalies a les dades, els punts obtinguts a les marxes implicades es posaran a zero sense previ avìs.
L'organització es reserva el dret de modificar o, fins i tot, suspendre la marxa en cas de força major.
El fet de participar comporta l'aceptació del reglament i la renuncia a tots el drets contra
l'organització derivats dels danys que es puguin ocasionar durant la marxa.

DADES OBLIGATORIES
PARTICIPANT
DADES OPCIONALS
DNI:
 
 
NOM:
 
1° COGNON:
 
2º COGNOM :
 
SEXE:
HOME: 
 
 DONA:
 
 
D.NAIXEMENT:
 
EQUIP:
 
CORREDOR LOCAL:
                   NO
 
SI
POBLACIÓ:
 
C.POSTAL :
 
PAIS :
 
TELEFON:
 
E-MAIL:
 
Recordi que l'organització NO li podrá envia diploma ni cualsevol altre informació ,si no disposem del dades opcionals.
SIGNATURES
PARTICIPANT TUTOR
Conec i accepto el reglament:
Autorizo el meu fill que participi a la marxa , amb tots el riscos que comporten,l'organització declina tota responsabilitat en quan a perjudicis que la marxa pogués ocasionar al participant i a terceres persones fent-se responsable el pare o tutor.
Signatura participant:
NOM COMPLET DEL PARE O TUTOR:
Signatura tutor:
 
DNI:  
La signatura del pare o tutor solament és necesaria en cas de participants menors de 18 anys.
DORSAL I FEDERAT 
OBSERVACIONS DORSAL NUMERO:
FEDERAT

     
  


 

  
FORMES DE PAGAMENT     [ a omplir per l'Organització ]
  Ref. Descripció
Federat
No Federat
  
P1
El mateix dia de la marxa
 _______
 _______
 
P2
Pagament per adelantat
 _______
 _______